• Melissa Gaelle Jean

LD POU RETE-NAN KAY LA PRAN YO POU 18 ME OU PI BONÈ

Yo te pibliye yon Konsèy Sante Piblik pou Boston ki pwolonje limit sou rasanbleman piblik yo, ak fèmti sèvis ki pa esansyèl jiska 18 me, 2020 pou pi bonè. Yo aankouraje rezidan Boston yo rete lakay yo de 9pm a 6am chak jou, jiska 18 me, 2020 pou pi bonè. Pak vil yo ak zòn lwazi deyò yo fèmen. Si yo evite espas piblik yo, rezidan yo ap ede limite ekspozisyon e ap diminye kantite ka COVID-19 nan zòn ki pi peple yo nan Boston an


contra COVID

Somos un grupo de voluntarios y profesionales de Harvard Medical School dedicados a ayudar a familias latinas durante esta pandemia

Email: info@contracovid.com

Phone: 781-428-4548

Obtener actualizaciones semanales

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy