• Melissa Gaelle Jean

Huffpost-5 Erè Moun Fè Lè yo Mete Mask figi pou Coronavirus


Sèvi ak mas ki pa kòrèk ka aktyèlman ogmante risk ou genyen pou simaye kowavaviris olye ke pwoteje’w ak kominote ou.

Erè 1: mask figi ou sèlman kouvri bouch ou.

Respire nan nen ou ka pwopaje viris la tou, e li enpòtan pou ou kouvri tou de, bouch ou ak nen’w avèk mask ou.

Erè 2: mask ou vin an kontak ak kò oubyen bagay ou.

Anndan mask la sèlman dwe an kontak ak figi ou e okenn anyen ankò, sa inkli lòt pati nan kò’w tankou kou ou. Si anndan mask la kontakte lòt sifas, ou dwe konsidere ke’l kontamine e mask la ta dwe lave.

MISTAJ 3: mask la pa byen atache sou figi’w.

Mask la pa ta dwe fize sou kote, epi li dwe fòme yon sele solid ant figi ou ak anviwonnmanw ou.

Erè 4: mask figi ou a sèlman kouvri pwent nen’w.

Si mask la sèlman kouvri pwent  nen ou, ap gen twou vid ki genyen lè anwo mask la. Mask dwe kouvri anlè nen’w.

Erè 5: Ou pa byen netwaye mask ou si ou resèvi ak li.

Mask yo ap vin sal pandan tout jounen an e yo dwe lave chak jou

Erè 6: Ou retire mask ou pou pale ak zanmi ou wè.

Anpil moun panse ke mask pwoteje de etranje ki gen COVID-19, e yo ka wete mask yo pou pale ak zanmi yo wè nan magazen oswa nan lari. Pou pwoteje tèt ou ak zanmi ou, tanpri kite mask la sou figi’w lè ou pa lakay ou.

contra COVID

Somos un grupo de voluntarios y profesionales de Harvard Medical School dedicados a ayudar a familias latinas durante esta pandemia

Email: info@contracovid.com

Phone: 781-428-4548

Obtener actualizaciones semanales

arrow&v

© 2020 by contraCOVID |  Terms of Use  |   Privacy Policy